Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
endo.net.pl

ROZDZIAŁ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności sprzedawcy i klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania konsumentowi zobowiązany jest sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).

2. Warunkiem korzystania z usług elektronicznych i sklepu jest zapoznanie się przez klienta z regulaminem oraz polityką prywatności. Korzystanie z usług elektronicznych oznacza ich akceptację.

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie klienta, regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się klient (np. pocztą elektroniczną).

4. Podstawowe definicje:

1) Regulamin: regulamin sklepu internetowego;

2) Sprzedawca: Radosław Zowczak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ENDO Radosław Zowczak ul. Nad Drwęcą 19 87-300 Brodnica, NIP 8741246000, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

3) Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności sklepu. Klient to także Konsument oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do tych podmiotów;

4) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5) Przedsiębiorca na prawach konsumenta – klient będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

6) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez sprzedawcę na rzecz klienta za pośrednictwem serwisu www.endo.net.pl;

7) Sklep: Usługa elektroniczna - sklep Internetowy, prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.endo.net.pl, w ramach którego klient zawiera umowę sprzedaży na odległość;

8) Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez klienta oraz informacje o czynnościach w ramach sklepu;

9) Towar/y– towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie sprzedawcy;

10) Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu towaru na skutek złożenia przez klienta zamówienia w sklepie i jego przyjęcia przez sprzedawcę;

11) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie zamówienia w sklepie lub dokonanie innych określonych czynności w sklepie;

12) Zamówienie – dyspozycja zakupu towaru złożona przez klienta za pomocą środków komunikacji technicznej; oświadczenie woli klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy klientem, a sprzedawcą;

13) Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej klientom automatyczne otrzymywanie od sprzedawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o serwisie www.endo.net.pl, w tym nowościach lub promocjach w sklepie.

ROZDZIAŁ 2.

INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z klientem: adres ENDO Radosław Zowczak ul. Nad Drwęcą 19 87-300 Brodnica, adres poczty elektronicznej sklep@endo.net.pl, numer telefonu 602712350.

2. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje usług elektronicznych:

- Sklep Internetowy,

- Newsletter,

- Opiniowanie (komentowanie),

- Konto.

3. Sprzedawca świadczy usługi elektroniczne zgodnie z regulaminem.

4. Warunkiem technicznym korzystania ze sklepu jest posiadanie przez klienta urządzenia umożliwiającego przeglądanie sieci internetowej, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej. Przeglądanie oferty sklepu jest możliwe bez konieczności zakładania konta.

5. Obowiązuje zakaz dostarczania przez klienta treści o charakterze bezprawnym w szczególności treści naruszających prawa osób trzecich, treści nieprawdziwych, obraźliwych lub wulgarnych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub kierowanych do osób, które nie ukończyły osiemnastego roku życia;

6. Klienci są zobowiązani do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie praw, w tym praw autorskich sprzedawcy i osób trzecich.

7. Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych usług elektronicznych następuje za pośrednictwem sklepu na odległość za pomocą sieci internetowej. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z bezpłatnych usług elektronicznych poprzez opuszczenie sklepu lub poprzez usunięcie konta klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie bezpłatnych usług elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

8. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, usługi elektroniczne są świadczone 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, na żądanie użytkownika.

9. Sprzedawca nie jest dostawcą usług transmisji danych ani usług telekomunikacyjnych. Wszystkie koszty związane z usługami transmisji danych lub usługami telekomunikacyjnymi wymaganymi do uruchomienia i korzystania ze sklepu, na podstawie umowy zawartej przez klienta z dostawcą internetu lub dostawcą usług telekomunikacyjnych.

ROZDZIAŁ 3.

DANE OSOBOWE

W związku z korzystaniem przez klienta z usług elektronicznych lub zawarciem umowy sprzedaży, sprzedawca przetwarza dane osobowe klienta zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności.

ROZDZIAŁ 4.

INFORMACJE DODATKOWE

§ 1 Konto

1. Rejestracja konta na stronie internetowej sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i złożyć oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu oraz zasad przetwarzania danych osobowych. Opcjonalnie klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej klienta podany przez niego w procesie rejestracji konta przesłana zostanie informacja o jego założeniu wraz ze wskazówkami bezpiecznego korzystania.

2. Konto umożliwia klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie zamówień oraz przeglądanie historii zamówień.

3. Usługa elektroniczna konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z konta w sklepie, poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@endo.net.pl lub na adres sprzedawcy: ENDO Radosław Zowczak ul. Nad Drwęcą 19 87-300 Bodnica§ 2. Newsletter

1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.

2. Korzystanie z newsletter-a wymaga rejestracji konta przez klienta.

3. Poprzez zaznaczenie okienka „Zapisz się do Newsletterklient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych klienta w celu wysyłania newslettera obejmującego informacje handlowe, zgodnie z Polityką Prywatności.

4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

6. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@endo.net.pl , pisemnie na adres Sprzedawcy: ENDO Radosław Zowczak ul. Nad Drwęcą 19 87-300 Brodnica, lub poprzez kliknięcie opcji „Wypisz mnie” lub tożsamej dostępnej w każdej wiadomości e-mail wysłanej przez Sprzedawcę w ramach Newslettera.

§ 3. Opinie

1. Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu oraz podstronach prezentujących poszczególne Towary indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w szczególności dotyczących Towarów.

2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

3. Opinię należy potwierdzić poprzez kliknięcie w link potwierdzający wystawienie opinii w wiadomości email.

4. Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.

5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość usunięcia opinii, jeżeli jest ona sprzeczna z obowiązującym prawem lub Regulaminem, w szczególności gdy opinia:

a. zawiera treści bezprawne, w tym wulgarne, obrażające innych, nawołujące do przemocy, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,

b. zawiera treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,

c. zawiera odnośniki do innych stron internetowych, serwisów innych niż sklep ENDO,

d. zawiera dane osobowe Klienta lub innych osób, dane adresowe i inne dane kontaktowe,

e. narusza prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie czy dobra osobiste,

f. nie dotyczy w całości lub w części opiniowanego produktu lub zostały zamieszczone przez osobę niezamawiającą danego Towaru czy niekorzystającą z usług Sklepu,

g. nie zawiera wartości merytorycznej, jest wyłącznie opisem Towaru lub kopią opisu Towaru w Sklepie, zawiera treści uznawane za SPAM,

h. jest napisana bez zachowania zasad polskiej pisowni lub nie zawiera polskich znaków.

6. Klient zamieszczając opinię oświadcza, że jest jej wyłącznym autorem i nie narusza ona praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

7. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treść zamieszczonej opinii i ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

8. Zamieszczając opinię Klient udziela Sprzedawcy nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z opinii, w tym publikowanie, kopiowanie i dystrybucję opinii, poprzez:

a. utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b. rozpowszechnianie opinii, w tym wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym na innych stronach internetowych Sprzedawcy, profilach Sprzedawcy w mediach społecznościowych, zamieszczania opinii w materiałach marketingowych Sprzedawcy,

9. Klient upoważnia Sprzedawcę do wykonywania praw zależnych do opinii i wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opinii przez podmioty trzecie, w tym wyraża zgodę na wykorzystywanie opinii w całości lub w części, samodzielnie lub w zestawieniu z innymi opiniami lub materiałami Sprzedawcy, w celach reklamowych i promocyjnych Sprzedawcy.

§ 4. Odpowiedzialność – Usługi Elektroniczne

1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Usługi Elektroniczne oraz usługi w ramach Sklepu były świadczone na jak najwyższym poziomie.

2. Jednocześnie Sprzedawca informuje, iż nie jest wykluczona możliwość czasowego zawieszenia dostępności do Usług Elektronicznych i Sklepu w uzasadnionych przypadkach, takich jak: konserwacja, ulepszenie, zmiany technologiczne czy rozbudowa Sklepu lub jego elementów.

3. Sprzedawca w najszerszym możliwym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w świadczeniu Usług Elektronicznych ani dostępu do Sklepu lub niemożności ich świadczenia, spowodowanych siłą wyższą, niedozwolonym działaniem Klienta lub osób trzecich, awarią infrastruktury niezbędnej do świadczenia tych usług lub przerwą techniczną.

4. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta spowodowana niezachowaniem ww. środków bezpieczeństwa przez Klienta.ROZDZIAŁ 5.

SPRZEDAŻ

§ 1. Towary

1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.

2. Na Towary mogą być udzielone gwarancja lub usługi posprzedażowe. Szczegółowa informacja w tym zakresie znajduje się przy opisie Towaru.

3. Do sprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów, a realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływu, aż do wyczerpania zapasów. W przypadku braku dostępności Towarów, Sprzedawca zamieszcza stosowną informację w Sklepie przy opisie danego Towaru.

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.

2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie lub bez rejestrowania Konta w Sklepie (gościnne zakupy).

3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.

a) Klient podaje w Formularzu następujące dane: imię i nazwisko, ulica i numer, kod pocztowy, miasto, kraj, telefon, adres e-mail, opcjonalnie: inny adres do wysyłki. W przypadku firmy, Klient jest ponadto zobowiązany do podania nazwy firmy i numeru NIP.

4. Po wpisaniu danych w Formularzu, Klient za pomocą przycisku „Przejdź dalej” lub tożsamego, dokonuje wyboru sposobu zapłaty za Towar/y oraz sposób dostawy, w tym wskazanie punktu odbioru, jeżeli dostawa jest do punktu.

5. Przed złożeniem zamówienia Klient jest zobowiązany do zweryfikowania wszystkich podanych przez siebie danych, a także wybranej formy płatności, dostawy i rodzaj i ilość wybranych Towarów. Po złożeniu zamówienia jest możliwość zmiany zamówienia poprzez kontakt ze Sprzedającym na adres e-mail sklep@endo.net.pl, wyłącznie do czasu przygotowania Towaru do wysyłki.

6. Złożenie zamówienia jest możliwe pod warunkiem:

a) akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności,

b) potwierdzenia zapoznania się z prawem do odstąpienia.

7. Opcjonalnie Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera za pośrednictwem e-mail

8. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

9. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

10. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.

§ 3. Zawarcie umowy sprzedaży

1. Umowy sprzedaży w Sklepie są zawierane w języku polskim.

2. Umowa zostaje zawarta z chwilą skutecznego dokonania płatności przez Klienta obejmującej cenę Towaru oraz koszty wybranej formy dostawy.

§ 4. Płatności

1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.

2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia, a także są dostępne w Sklepie w zakładce „Wysyłka”.

3. Klient może wybrać formę płatności:

1) przelew tradycyjny - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu, który otrzyma w wiadomości potwierdzającej zamówienie. W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko lub nazwę oraz numer zamówienia. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;

2) zapłata za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych dostępnych w zakładce „płatności” w tym płatność kartą - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem wybranego systemu płatności elektronicznej. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności.

3) zapłata przy osobistym odbiorze Towaru (gotówka lub płatność kartą) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy osobistym odbiorze Towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.

4) zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) - Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru u przewoźnika. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia. Opcja zapłaty przy odbiorze nie jest dostępna w przypadku wysłania towaru poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

5) Płatność odroczona lub raty – możliwości płatności odroczonej i ratalnej dostępne są w zakładce „płatności”. Klient uiszcza należność zgodnie z warunkami wybranej opcji odroczonej lub ratalnej.

4. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi w formie papierowej, najpóźniej z chwilą otrzymania Towaru, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia.

5. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. W przypadku nieuiszczenia zapłaty w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamówienie automatycznie ulega anulowaniu.

6. Do czasu skutecznego uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar, Towar pozostaje własnością Sprzedającego.

7. Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru instytucji płatniczych pod numerem IP 1/2012. Nadzór nad wykonywaniem działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

§ 5. Dostawa

1. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi od 1 do 3 dni roboczych od dnia skutecznego dokonania płatności przez Klienta, a w przypadku wybrania opcji „za pobraniem” – od dnia złożenia Zamówienia.

2. Towar wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.

3. Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora InPost Paczkomaty Sp. z o.o. według wyboru Klienta. Dostawcy usług deklarują, iż paczka wysyłana za pośrednictwem operatora InPost Paczkomaty Sp. z o.o. powinna zostać dostarczana w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru, natomiast za pośrednictwem firmy kurierskiej - w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.

4. Klient może dokonać odbioru osobistego Towaru pod adresem ul. Ul. Nad Drwęcą 19 87-300 Brodnica, w czasie ustalonym ze Sprzedawcą.

5. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Sprzedawca wskazuje, że:

1) z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,

2) przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;

b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

§ 6. Dodatkowe informacje dla Konsumenta

1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.

2. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

3. Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2017.2070 t.j. ze zm.).ROZDZIAŁ 6.

RĘKOJMIA

1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami niebędącymi Konsumentami. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona także wobec Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:

1) wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:

a) Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta;

c) Towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) Towar został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.

2) Towar ma wadę prawną, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa;

3) Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.

4) Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;

5) jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta;

6) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru konsumentowi, a jeśli Towarem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru;

7) uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:

a) żądanie obniżenia ceny Towaru albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;

b) Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;

8) Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na własny koszt dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana.ROZDZIAŁ 7.

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną, zgodnie z rozdziałem 6 powyżej, lub reklamację dotyczącą świadczenia Usług Elektronicznych.

2. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres ENDO Radosław Zowczak ul. Nad Drwęcą 19 87-300 Brodnica, lub w formie elektronicznej przesłana e-mailem na adres: sklep@endo.net.pl. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.

3. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.

4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, oraz dokumentację fotograficzną.

5. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

6. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.

7. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami oraz możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.ROZDZIAŁ 8.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).

2. Konsumentowi i Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania Towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Przedsiębiorcę Na Prawach Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta musi zamieścić oświadczenie, że zawarta przez niego Umowa bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku, gdy Umowa została zawarta bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiada charakter zawodowy dla danego Klienta, Klient ten nie jest Przedsiębiorcą Na Prawach Konsumenta i nie przysługuje mu uprawnienie do odstąpienia od Umowy.

4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w odniesieniu do niektórych umów, tj.:

1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

3) w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której Towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

8) w której Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

10. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą.ROZDZIAŁ 9.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Prawa do Sklepu oraz treści w nim zawartych, w tym zdjęć, logotypów, layoutów, opisów Towarów, należą do Sprzedawcy.

2. Sprzedawcy przysługuje pełnia praw, w tym autorskich praw majątkowych lub innych praw własności intelektualnej do Sklepu, jego nazwy, domeny internetowej, poszczególnych elementów Serwisu, Regulaminu, Polityki Prywatności, znaków towarowych, formularzy, logotypów, baz danych, grafik, opisów czy layoutów.

3. Zabronione jest utrwalanie, kopiowanie, modyfikowanie, przetwarzanie, wykorzystywanie, w tym publiczne udostępnianie lub inne rozpowszechnianie elementów, do których prawa przysługują Sprzedawcy.

4. Poprzez korzystanie z Usług Elektronicznych czy zakupów w Sklepie, Klient nie nabywa żadnych praw ani nie uzyskuje licencji do elementów Sklepu lub Usług Elektronicznych.

ROZDZIAŁ 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy miejscowo według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiana w zakresie świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany technologiczne czy zmiany biznesowe w zakresie oferowanych Towarów. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia ich publikacji ich w Sklepie Sprzedawcy w zakładce Regulamin.

5. W przypadku Usług Elektronicznych, Klient jest informowany za pośrednictwem wiadomości e-mail o zmianach w Regulaminie. Klient korzystający ze Sklepu po aktualizacji Regulaminu, akceptuje jego postanowienia. Klient ma prawa do niezaakceptowania nowej treści Regulaminu, o czym jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę. Takie zawiadomienie jest jednoznaczne z rezygnacją przez Klienta z korzystania z Usług Elektronicznych.

6. Treść Sklepu Internetowego endo.net.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

7. Do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od: 01.01.2022

Do pobrania:

- protokół zwrotu towaru